วิธีแก้ไฟล์ดาวโหลดไม่สามารถดูได้

วิธีแก้ไฟล์ที่ทำการดาวโหลดจากลิงค์ลำรองแล้ว ไม่สามารถดูได้

  • ให้ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ โดยเติม .mp4 ต่อท้าย

Leave a Reply

What are you look for ? Please try with some keywords, to matched your search criteria.